(2024) Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống phân phối khí

Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống phân phối khí

Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa hút và cửa xả trong động cơ đốt trong. Trong bài viết này kienthucoto.net chia sẻ với các bạn nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại của hệ thống phân phối khí.

1. Nhiệm vụ

Hệ thống phân phối khí (cơ cấu phân phối khí) có nhiệm vụ đóng, mở các cửa hút (nạp), cửa xả (thải) để nạp đầy hỗn hợp (xăng + không khí) hoặc không khí vào trong xy lanh và xả sạch khí đã cháy ra ngoài theo trình tự làm việc của động cơ.

2. Yêu cầu

  – Đảm bảo chất lượng của quá trình trao đổi khí;
  – Đóng, mở các xu páp đúng thời điểm;
  – Đảm bảo đóng kín buồng cháy;
  – Độ mòn của chi tiết ít nhất và tiếng kêu nhỏ nhất;
  – Dễ điều chỉnh, sửa chữa và thay thế khi hư hỏng.

3. Phân loại

3.1 Hệ thống phân phối khí dùng xu páp

  – Hệ thống phân phối khí loại xu páp đặt bên;

  – Hệ thống phân phối khí loại xu páp treo;

Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp đặt bên (a)
và xu páp treo (b)
Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp đặt bên (a) và xu páp treo (b)

  – Hệ thống phân phối khí loại trục cam trên nắp máy.

3.2 Hệ thống phân phối khí loại ngăn kéo phân phối (van trượt)

Hình 1.2: Hệ thống phân phối khí loại trục cam đặt trên nắp máy (a)
và loại ngăn kéo phân phối (b)

3.3 Hệ thống phân phối khí loại kết hợp (vừa ngăn kéo vừa có xu páp)

Leave a Reply